Listine

Za vas pridobimo ali izdelamo različne listine, ki jih potrebujete za dokazovanje svojega premoženja, pridobivanju kreditov, dedovanju, itd.

Naročite lahko listine:

 • Potrdilo o parceli
 • Prikaz parcele
 • Potrdilo o stavbi in o delih stavb
 • Lastninski list
 • Potrdilo o naslovu
 • Potrdilo o namenski rabi prostora
 • Zemljiškoknjižni izpisek
 • Informativni izračun odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča

Potrdilo o parceli

Vsebuje podatke:

 • identifikacijsko oznako parcele,
 • površino,
 • vrsto rabe s površinami,
 • katastrski razred za katastrske kulture,
 • površino zemljišča pod stavbo in identifikacijsko oznako stavbe,
 • dejansko rabo,
 • boniteto zemljišča,
 • številko stavbe, ki je povezana s parcelo,
 • podatek o občini in naselju,
 • podatek o tem, ali je parcela urejena,
 • podatek o katastrskem dohodku,
 • podatke o lastništvu parcele,
 • podatke o upravljavcu parcele, če je parcela v upravljanju,
 • datum zadnje spremembe podatkov v zemljiškem katastru in navedbo virov podatkov v potrdilu.

Prikaz parcele

Prikaz parcele je potrdilo iz zemljiškokatastrskega prikaza in vsebuje:

 • podatke o parceli, za katero je izdelan,
 • grafični prikaz oblike parcele s prikazom lege parcele glede na sosednje parcele oziroma njihove dele,
 • oznake parcel in prikaz urejenosti mej.

Potrdilo o stavbi in o delih stavb

Vsebuje:

 • podatke o stavbi,
 • podatke o delih stavb ter
 • navedbo virov podatkov v potrdilu;

Lastninski list

Vsebuje podatke o parcelah, stavbah in delih stavb, ki so v lasti ali solastnini istega lastnika, ne glede na delež solastništva.

Vsakdo lahko pridobi zbirne podatke o tem, pri katerih parcelah, stavbah in delih stavb je vpisan kot lastnik, le osebno, po predložitvi osebnega dokumenta.

Za pridobitev zbirnih podatkov o lastništvu nepremičnin za druge fizične osebe je potrebno v zahtevi za izdajo potrdila iz zbirk geodetskih podatkov navesti pravno podlago za pridobitev osebnih podatkov (10. člen Zakona o odvetništvu, 4. člen Zakona o izvršbi in zavarovanju…) in priložiti ustrezna dokazila, ki izkazujejo upravičenost do pridobitve osebnih podatkov.

Potrdilo o naslovu

Vsebuje:

 • šifro in ime naselja,
 • šifro in ime ulice,
 • hišno številko in dodatek k hišni številki,
 • šifro in ime občine,
 • številko in ime pošte,
 • šifro in ime katastrske občine ter
 • oznako stavbe in oznako parcele.

Potrdilo o namenski rabi prostora

Potrdilo o namenski rabi prostora predstavlja pomemben vir informacij za lastnike zemljišč oziroma za investitorje o namenski rabi zemljišča ter prostorskih ukrepih po predpisih s področja urejanja prostora.

Lastništvo zemljišča ni pogoj za pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča.

Zemljiškoknjižni izpisek

Vsebuje:

 • indetifikacijo nepremičnine,
 • lastništvo nepremičnine,
 • kaj se je v pravnem smislu z njo dogajalo v preteklosti,
 • podatke o tem ali je nepremičnina prosta bremen ali obremenjena (hipoteke, itd.) in če je obremenjena, na kakšni podlagi.

Informativni izračun odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki je stopil v veljavo 18.06.2011, je ponovno uvedel plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča.

Za vas izdelamo izračun odškodnine zaradi spremembe namebnosti kmetijskega zemljišča, ki vsebuje:

 • indetifikacijo parcele,
 • boniteto parcele,
 • površino parcele,
 • vrednost odškodnine zaradi spremembe namebnosti kmetijskega zemljišča.