Izravnava meje

Za izravnavo meje gre, kadar se potek urejenega dela meje, evidentiranega v zemljiškem katastru, spremeni, če:

  • se lastnika sosednjih parcel sporazumeta o izravnavi dela meje in
  • se pri tem površina manjše parcele, ki se dotika dela meje, ki se izravnava, ne spremeni za več kakor pet odstotkov površine manjše izmed parcel, med katerima se opravi izravnava meje,
  • vendar ne več kakor za 500 kvadratnih metrov.

Postopek evidentiranja izravnanega dela meje se začne na zahtevo lastnika.

Zahtevi je potrebno priložiti elaborat izravnave dela meje, ki ga izdela geodetsko podjetje, ki ima dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev.

Sestavni del elaborata izravnave dela meje so izjave lastnikov o soglasju k izravnanemu delu meje.

Geodetska uprava po skrajšanem ugotovitvenem postopku odloči o zahtevi za uvedbo upravnega postopka evidentiranja izravnanega dela meje z odločbo.

Po dokončnosti te odločbe geodetska uprava izravnani del meje v zemljiški kataster vpiše kot urejeni del meje ter evidentira spremembe površin.

Postopek evidentiranja urejene meje se lahko izvede hkrati z upravnim postopkom evidentiranja izravnanega dela meje.