Geodetski načrt

Geodetski načrt je sestavni del planske dokumentacije in predstavlja osnovo za načrtovanje vseh posegov v prostor.

Geodetski načrt prikazuje fizične strukture in pojave na zemeljskem površju, nad in pod njim v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih.

Podrobna vsebina, izdelava in uporaba geodetskega načrta je opredeljena v Pravilniku o geodetskem načrtu.

Geodetski načrt je sestavljen iz:

  • grafičnega prikaza in
  • certifikata.

Certifikat geodetskega načrta vsebuje:

  • podatke o naročniku,
  • podatke o vsebini (vir podatkov, datum, natančnost),
  • podatki o namenu uporabe in
  • pogoje za uporabo.